Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „www. bul-lighting.com“

І. ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ

1.Настоящите общи условия са договор на интернет сайтът  www. Bul-lighting.com, за осъществяване на виртуални контакти между Доставчика  и потенциални купувачи - потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www. bul-lighting.com, за условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта; правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти и защита на личните данни.

2. Настоящите Общи условия са приети с решение на Едноличния собственик на капитала на „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД от 25.05.2018 г. на основание чл.147 от Търговския закон във връзка с чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл.9 от Закона за електронна търговия.

3. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител. Страни по настоящия договор са „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www. bul-lighting.com.

3.1.Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение от Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

3.2.Потребителят заявява, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, достатъчно условие за което е всяко негово активно действие или пасивно поведение след зареждане на браузера на www. bul-lighting.com. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и се съгласих с Общи условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “Пасивно поведение” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни. С маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох и се съгласих с Общи условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

3.3.”Активно действие” означава натискане (кликване) на електронна връзка препращайки потребителя към други интернет страници от сайта на www.bul-lighting.com.

3.4.”Пасивно поведение” означава, че потребителят е в сайта www.bul-lighting.com, но не отива към други препратки в www.bul-lighting.com, а само страницата, която е отворил е www.bul-lighting.com, т.е. няма активно поведение.

4.С посещението на www.bul-lighting.com, потребителят са задължава да спазва настоящите Общи условия. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия за ползване без да изпраща писмено уведомление до потребителя и без да уведомява същия предварително.

5. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД си запазва правото да прекрати или спре достъпа на потребител или използването на сайта, ако: основателно смята, че потребителя нарушава тези Общи условия за ползване или счита, че е необходимо това да се направи с оглед осигуряване на сигурност.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ

Задължителна информация съгласно чл.4 от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД - Доставчик;

2. Седалище и адрес на управление: Р.БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1700, район р-н Лозенец, ул. ГЕОРГИ РАЙЧЕВ №7;

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България 1138 София р-н Панчарево бул.Цариградско Шосе №425 (Автомагистрала Тракия);

4. Данни за кореспонденция: Р.България 1138 София р-н Панчарево бул.Цариградско Шосе №425 (Автомагистрала Тракия), тел: +359 2 904 04 80 до 89, Работно време:Понеделник до петък (08:30- 17:30ч.),Електронна поща:info@lb-light.com

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията ЕИК 131372944;

Органи осъществяващи  надзор

-Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,  тел.: 02/933 0565, факс 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

-Комисия за защита на конкуренцията:

България , София 1000, бул. "Витоша" №18, Телефон за информация и сигнали: 02 935 62 22, Деловодство  (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15,Уеб сайт: www.cpc.bg. Е-адрес: cpcadmin@cpc.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131372944.
 

IIІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ:

Ползвайки сайта, потребителите на www.bul-lighting.com заявяват, че са запознати със следните термини:

1. Интернет сайт е страница, която зарежда вашият браузер при изписване на електронният адрес www.bul-lighting.com от вашата начална страница.

2. Потребител на интернет страницата е всяко лице, което е отворило страницата на www.bul-lighting.com и проявява интерес за покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

3. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от символи, букви и цифри, с които той се идентифицира в сайта www.Bul-lighting.com.

4. Парола е уникален код от символи, букви и цифри, които заедно с потребителското име служи за достъп до потребителският профил на потребителя.

5. Потребителски профил е информация, изискана от www.Bul-lighting.com   съдържаща информация за потребителя. Информацията се ползва и обработва само и единствено за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Потребителският профил е средството за комуникация между последният и „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД / www.Bul-lighting.com/. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждането на потребителското име и парола.

6. Браузер - компютърна програма, която дава възможност за пренос, обработка и визуализация на данни.

ІV. ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА:

„БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД полага непрекъснати усилия за коректност на информацията, съдържаща се в настоящия сайт, но не носи отговорност, ако информацията, предоставена в него не е точна, пълна и актуална. Материалите в този сайт са само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствен източник за вземане на решения, без да е необходимо консултиране с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко позоваване или използване на информация (материал) от този сайт е изцяло отговорност на потребителя.          

VИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА:

1. Цялото съдържание на този сайт (включително, но без ограничение текст, продукт/и, дизайн, графики, лога, икони, изображения, аудио и видео клипове, файлове за изтегляне, интерфейси, кодове, софтуер, както и на подбора и подреждането в него), е изключителна собственост и се управлява от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД, неговите лицензодатели или доставчици на съдържание при съответното действие и на други приложими закони. Съдържанието на сайта е предназначено единствено за лична употреба на потребителите. Всяко друго използване на съдържанието на сайта включително, но не ограничено в модифициране, разпространение, предаване, представяне, излъчване, публикуване, качване, лицензиране, прехвърляне или продажба, създаване на материали, информация, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта www.bul-lighting.com или използване на обекта за целите, които са конкурентни на тези на „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД, е изрично забранено. Производители на предлаганите стоки държат пълните права върху изображенията в сайта и/или неговите лицензодържатели, или собственици на съдържание държат пълните права върху този сайт, включително правата на интелектуална собственост и сродните им права, и предоставят същите с разрешение, което може да бъде оттеглено във всеки един момент по преценка на „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД. Вие, като Потребител, се съгласявате да не използвате каквото и да е устройство, софтуер или хардуер, предназначен да повреди или да повлияе върху правилното функциониране на сайта или на някоя от услугите, които се предлагат на нашия сайт, да влизат неправомерно в системата с база данни на същия. Вие се съгласявате да не предприемате каквото и да е действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на нашия уеб сайт. Ако вие сте получили парола, вие се съгласявате да не разкривате вашата парола на трети лица или да използвате вашата парола за неразрешени цели.

Ползвайки сайта потребителите се съгласяват, че нямат право да прекъсват или да се опитват да прекъснат работата на сайта по никакъв начин. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи или прекъсне достъпа на потребител до сайта без предупреждение.

VІ. ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ЛОГА:

1.Всички търговски марки, търговски наименования, фирмени знаци, имена на продукти, включени в сайта, са регистрирани и са изключителна собственост на  „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД или на съответните компании /“марки“/. Тези Общи условия не ви дават права да използвате марките, като използването на марките по какъвто и да е начин е забранено и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично. В допълнение, всички заглавия/дизайн на страници, графики, икони на бутони и скриптове са марки за услуги, търговски марки и / или промишлен дизайн и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на съответните собственици или носители на авторското им право /промишлен дизайн/.

2. Сайтът може да съдържа връзки към други уеб сайтове, които се управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и като допълнителна информация, съдържаща се в него. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД не контролира тази информация и не носи отговорност за точността, сигурността или надеждността на това съдържание. Достъпа до тези сайтове на трети лица е изцяло Ваша отговорност и   „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД не носи отговорност.

VІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване посредством своя сайт www.bul-lighting.com.

2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки и/или услуги, използвайки платформата предоставена от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД, е различен от общите условия. При извършване на електронно заявяване за покупко-продажба, потребителят се съгласява, както със съдържанието на договора за покупно-продажба, така и с общите условия на www.bul-lighting.com.

3. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД не носи отговорност за:

- Вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, продаващи чрез сайта www.bul-lighting.com;

- Вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез банери или препратки, поставени на настоящият сайт;

- Вредите настъпили при липса или прекъсване на достъп до интернет сайтът www.bul-lighting.com независещи от екипа на същия;

- Нарушаване на авторски права чрез позиционирането на материали предоставени от трети лица промотиращи чрез интернет сайта собственост на „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД.

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира в www.bul-lighting.com не му дава никакви други права, освен правото да ползва потребителското си име в рамките на интернет сайта.

5. Потребителят се задължава, при ползването на представения му достъп до електронната платформа, да спазва настоящите общи условия, интернет етикета, българското законодателство, приложимите други закони, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред. Потребителят се задължава да уведомява незабавно „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД за всеки случай на открито или извършено нарушение.

6. След регистриране в интернет страницата на „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД,  потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил, с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна всякаква информация, която е свързана с потребителя и действията му, и не е защитена от Закона за защита на личните данни.

 VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта. С приемането на настоящите условия и използването на сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставената от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство.

2. Личните данни, придобити от„БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД по време на регистрация, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставени на трети лица и се съхраняват, докато клиентът има активен профил в сайта. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си данни от базата на „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД.

3. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, описани в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информация не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД.

4. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.Bul-lighting.com, както и зададени въпроси, коментари, харесани оферти, да бъдат използвани от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД за целите на директния маркетинг.

4.1. Потребителят Декларира, че е информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и е съгласен със следното:

- Личните му данни да бъдат използвани и за целите на статистиката упоменати в т.1, т.2 и т. 3 от раздел VІІІ от настоящите общи условия.

- Съгласява се и изрично овластява „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД за използването на личните данни, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД.

4.2. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД информира Потребителя, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД. 

4.3. Потребителят разбира също така, че има право на достъп или на корекция на личните му данни чрез писмено заявление, отправено до „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД по реда на ЗЗЛД.

4.3.1.Подаването на заявление е безплатно. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

4.3.2. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага нотариално заверено удостоверение за наследници.

4.3.3. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно - 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Дружеството.

4.3.4. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично - срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

4.3.5. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

4.3.6. В случай, че „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.

4.3.7.Физическите лица, чиито лични данни се обработват от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД имат следните права:

а.право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

б.право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице, като лицето ако желае може да попълни до Дружеството следното заявление:

„До „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление Р.БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1700, район р-н Лозенец, ул. ГЕОРГИ РАЙЧЕВ № 7, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 131372944

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

от ........................................................................................, ЕГН ........................ (име, презиме, фамилия)  л.к. № ......................, издадена на ..................... от МВР - ............................., адрес......................................................................................................................................................................................................................................................,телефон за контакти ........................................................................ 

МОЛЯ, на основание чл. 26 и чл. 29 от Закона за защита на личните данни и във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. да ми бъде предоставена информация относно личните ми данни, съхранявани във Дружеството.

 Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

 1. устна справка; 2. писмена справка; 3. преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова; 4. предоставяне на копие от исканата информация.

 

 Дата .............................     Подпис: .............................

Ако заявлението се подава от упълномощено лице, се представя нотариално завереното пълномощно „

в.право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

г.право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкриването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица при наличие на законово основание за това;

д.право на защита- пред КЗЛД и по съдебен ред.

 5. „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получено съгласие на потребителя при регистрация или в по- късен момент след регистрацията;

- информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;

 - други случаи, посочени в закона.

6. Потребителят разрешава в потребителските му профили във www.Bul-lighting.com и навсякъде във виртуалното пространство, както и на посоченият от него електронен адрес (e-mail), да му бъдат изпращани лични и други търговски съобщения от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД.

Криптиране

„БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД предприема технически и организационни предпазни мерки за сигурност , за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Използват се криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол.

ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТА www.Bul-lighting.com

1. Зареждайки заглавната страница www.bul-lighting.com потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваната оферта, както и с информация за данните на фирмата, която промотира стоката/услугата. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на покупко-продажба.

2. Всеки потребител, който има активно действие в сайта заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. Когато потребителят желае да сключи договор за покупко-продажба от предлаганите оферти на www.bul-lighting.com, той трябва да достигне до страницата със специално изготвен интерфейс, в която потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба.  Потребител, който няма регистрация в сайта не може да сключи договор за покупко-продажба (освен ако не избере опция: Плащане като гост, където попълва данните за доставка и фактура, но не въвежда потребителско име и парола). При регистрацията потребителят си създава потребителски профил с виртуална кошница за пазаруване, която се зарежда със стоки и суми на потребителя. Тези суми натрупани във виртуалната кошница на www.bul-lighting.com могат да се използват само и единствено за пазаруване в www.bul-lighting.com.  Възнаграждения и лихви за съхранението им не се дължат.

4. След запознаване с общите условия и текста на договора за покупко - продажба, потребителят - купувач трябва да е наясно, че договорът за покупко -продажба се сключва със собственика на сайта.

4.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя, при която той изразява волята си за съгласие с настоящите Общи условия.

4.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, Потребителят се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между страните.

4.3. Потребителят изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „“ Прочетох и се съгласих с Общи условия” и последващо натискане на бутона „Продължете”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

4.4. Със записването на изявлението по предходния член от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.5. Преди да извърши изявлението по т.4.2 и т.4.3, Потребителят има право да извършва промени във въведението от него данни.

4.6. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по т.4.2 и т.4.3 се извършва от законния представител на юридическото лице.

4.7. След като се регистрира клиентът има право да извършва заявки като натисне бутона „Вход”, след което въвежда валидни имейл адрес и парола.

4.8. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

а. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Купи”;

б. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката

в. посочване на данните на Потребителя /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, попълване на информация за достъп до профила/. Ако физическото лице поиска да му бъде издадена фактура, то трябва да потвърди, това в съответното поле на регистрационната форма, след което фактурата му се издава в два екземпляра и му се представя за подпис от куриера, който доставя стоката. Той трябва да напише в задължителните реквизити на фактурата, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 т.3 от Закона за счетоводството своя ЕГН. Вписаният ЕГН във фактурата не се съхранява електронно и не се въвежда от Доставчика в електронния сайт.

г. натискане на бутона “Потвърди поръчката”, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, Потребителят може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

д. В случай, че Потребителят е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

5. След получаване на заявката, „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД изпраща на Потребителя потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на Потребителя информация относно:

а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на  „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД;

б. информация за основните характеристики на заявената стока;

в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

г. стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена;

д. избрания от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

е. информация за правото на Потребителя да се откаже сключения във връзка със заявката договор и за условията и начините за упражняването му и

ж. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

6. В случай, че  „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД уведомява незабавно Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. В тези случаи  „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД  възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока, ако ги е заплатил предварително.

7. Заплащането на цената по договора се извършва чрез изброените в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, които сам е прочел и избрал.

За ваше удобство и улеснение, ние Ви предлагаме няколко възможности да заплатите избраните от Вас продукти.

- Доставка с наш транспорт (*За поръчки, надхвърлящи стойността от 1000.00 лв. предлагаме безплатен транспорт за цялата страна.)

Когато направите поръчка (с регистрация или без), наш сътрудник ще се свърже с Вас на посоченият телефон за потвърждение.

Очаквайте доставката си в рамките на 1 до 2 работни дни (освен ако не е уточнен друг период в описанието на продукта).

- Доставка по куриер (Наложен платеж) с 20% отстъпка от куриерските услуги на Еконт

* Молим, да разберете, че цената на доставка се формира на базата на тегло и обем, в зависимост от поръчаните продукти.

Куриерската услуга е с минимална стойност 6,00 лв. и се увеличава спрямо размера на наложения платеж. Тази политика е наложена от куриерските компании и е причината да не може да се формира коректно цената за доставка автоматично.

При доставка на продуктите заплащате дължимата сума на куриера.

Заявки получени до 14:30 часа се изпълняват в рамките на същият работен ден. При поръчка направена след 14:30 часа се изпраща на следващия работен  ден.

  • Плащане на място в нашия офис

Можете да платите и на място в нашия офис на адрес: гр. София, бул."Цариградско шосе"№425, Автомагистрала Тракия, Складова база "LB Light", ако поръчката е на стойност до 10 000 (хиляди) лв. в брой. Плащането на поръчки над тази сума се извършва по банков път.

-Плащане по Банков път

При избиране на този метод - заплащате Вашата поръчка по сметка на bul-lighting.com. При завършване на поръчката - ще ви бъдат изпратени нашите банкови данни. За да потвърди поръчката наш сътрудник ще влезе в контакт с Вас на посочения по време на регистрацията телефон. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода.

8. След като в поръчката е посочен адрес за получаване на доставката, то се счита, че тя е доставена и приета на посочения адрес, след подпис на получателя. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Ползвателя.

8.1. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

9. В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

10. При приемането на стоката, лицето по т. 5.2 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката ( в случай, че потребителят заплати предварително по банков превод, то по време на доставката ще получи двустранен приемо-предавателен протокол (експедиционен лист), както и фактура/а; в случай, че заплати по време на доставката с наложен платеж, то ще получи документ от куриерска фирма „Еконт”).

11. След сключването на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс съобщение, че електронното волеизявление е успешно след което, страните по договора се ръководят от Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

12. В потребителският интерфейс ще бъде съобщена всяка промяна, свързана с договора предоставена от „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД.  Преводи на парични суми от www.bul-lighting.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, направени по превежданата сума, са за сметка на получаващи я Ползвател.

13. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

13.1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;

13.2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е в съществено несъответствие с обявените на Сайта, общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

14. Доставчикът ще достави стоките, в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго при сключване на договора.

15. Когато Доставчикът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по т. 14 от раздел ІХ, Потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора.

16. В неделни дни и дни на официални празници заявки и поръчки не се обработват.

Х. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. До максималната степен, разрешена от приложимото право, „БУЛ-ЛАЙТИНГ" ЕООД в никакъв случай няма да носи отговорност пред вас или някой друг за всякакви вреди, произтичащи от използването на сайта и / или на Съдържанието, или всяка информация, съдържаща описание на продуктите, предлагани чрез Уебсайта, включително без ограничение, отговорност за (а) загуба или корупция на данни, (б) загуба или повреда на оборудването, (в) всяка загуба или вреда, която не е предвидима от вас и от нас или за която не сте уведомявани от нас, че може да се случи, или (г) всяка загуба или щети, понесени от Вас в резултат на това, че от Вас не се вземат разумни предпазни мерки срещу тази загуба или вреда, като например чрез инсталирането на добър анти-вирусен софтуер.

2. Доставчикът не носи отговорност в случай на разпореждания на компетентните държавни органи, проблеми в Интернет и технически причини.

3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен.

5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

7. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

8. Когато за договора е приложимо правото на държава – членка на Европейския съюз, правата на потребителите по този закон не може да бъдат ограничавани.

9. Потребителят не може да бъде лишен от защитата, която му се предоставя от законодателството на държава – членка на Европейския съюз, въвеждащо изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 304/64 от 22 ноември 2011 г.), наричана по-нататък "Директива 2011/83/ЕС", когато договорът от разстояние или договорът извън търговския обект има тясна връзка с територията на тази държава членка. Тясна връзка с територията на тази държава членка е налице, когато е изпълнено някое от следните условия:

1. договорът е сключен в държава – членка на Европейския съюз, в която е обичайното местопребиваване на потребителя;

2. търговецът насочва своята дейност към територията на държава – членка на Европейския съюз, в която е обичайното местопребиваване на потребителя;

3. договорът е предшестван от предложение или от